ENERGYWORKS CARTAGENA SL

2.916 / Ranking ventas

Detalle del BORME de ENERGYWORKS CARTAGENA SL con CIF B30742159

en el Registro Mercantil de MURCIA.
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000245945 - Fecha Acto: 30/05/2022
  Revocaciones. Apo.Manc.: OSCAR FORTIS PITA
  Apo.Manc.: JACINTO PEREZ LOPEZ
  Apo.Manc.: JOSE ANTONIO CASTAÑO BAO
  Apo.Manc.: JULIO ARTIÑANOPASCUAL
  Apo.Manc.: SANTIAGO MARTIN GOMEZ
  Apo.Manc.: RAMON VIUDES SIMO
  Apo.Sol.: OSCAR FORTIS PITA
  Apo.Sol.: JACINTO PEREZ LOPEZ
  Apo.Sol.: JOSEANTONIO CASTAÑO BAO
  Apo.Sol.: JULIO ARTIÑANO PASCUAL
  Apo.Sol.: SANTIAGO MARTIN GOMEZ
  Apo.Sol.: RAMON VIUDES SIMO
  Apo.Sol.: JOSE MARIAMOLINA NUÑEZ LAGOS
  Apo.Man.Soli: MARIA JOSE ANIORTE UFANO
  Apo.Manc.: SANTIAGO MARTIN GOMEZ
  Apo.Manc.: RAMON VIUDESSIMO
  Nombramientos. Apo.Manc.: OSCAR FORTIS PITA
  Apo.Manc.: JOSE ANTONIO CASTAÑO BAO
  Apo.Manc.: JULIO ARTIÑANO PASCUAL
  Apo.Manc.: MARIAJOSE ANIORTE UFANO
  Apo.Manc.: ICIAR MARCAIDA ZUGAZAGA
  Apo.Manc.: RAMON VIUDES SIMO
  Apo.Sol.: OSCAR FORTIS PITA
  Apo.Sol.: JAVIER VALDESTOSAR
  Apo.Sol.: JOSE ANTONIO CASTAÑO BAO
  Apo.Sol.: JULIO ARTIÑANO PASCUAL
  Apo.Sol.: MARIA JOSE ANIORTE UFANO
  Apo.Sol.: ICIAR MARCAIDAZUGAZAGA
  Apo.Sol.: CARLOS POMBO JIMENEZ
  Apo.Sol.: RAQUEL MARTIN MARTINEZ
  Apo.Sol.: RAQUEL FERNANDEZ ABON
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3448 ,F 8, S 8, H MU 31656, I/A 74 (23.05.22)
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000227358 - Fecha Acto: 20/05/2022
  Revocaciones. Apo.Sol.: JACINTO PEREZ LOPEZ
  Apo.Sol.: SANTIAGO MARTIN GOMEZ
  Nombramientos. Apo.Sol.: JOSE ANTONIOCASTAÑO BAO
  Apo.Sol.: CARLOS POMBO JIMENEZ
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3448 , F 8, S 8, H MU 31656, I/A 73 (12.05.22)
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000192787 - Fecha Acto: 29/04/2022
  Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: SANTIAGO MARTIN GOMEZ
  Adm. Mancom.: JACINTO PEREZ LOPEZ
  Nombramientos. Adm. Mancom.: JAVIER VALDES TOSAR
  Adm. Mancom.: CARLOS POMBO JIMENEZ
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3448 , F 8, S 8, H MU 31656, I/A 72 (22.04.22)
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000400242 - Fecha Acto: 27/08/2021
  Revocaciones. Apo.Sol.: IÑIGO ELORZA MARTIN
  Nombramientos. Apoderado: JOSE RAMON MORAN LEON
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3448 , F 4, S 8, H MU 31656, I/A 71 (20.08.21)
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000400241 - Fecha Acto: 27/08/2021
  Nombramientos. Apo.Sol.: RAQUEL MARTIN MARTINEZ
  Apo.Sol.: RAQUEL FERNANDEZ ABON
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3448 , F 4, S 8, HMU 31656, I/A 70 (20.08.21)
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000300799 - Fecha Acto: 21/06/2021
  Revocaciones. Apo.Sol.: RAFAEL URIBARRI MARBAN
  Apo.Sol.: ANA ARANZAZU ZOTES GARCIA
  Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARIAJOSE ANIORTE UFANO
  Apo.Manc.: SANTIAGO MARTIN GOMEZ
  Apo.Manc.: RAMON VIUDES SIMO
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3448 , F 4, S 8, HMU 31656, I/A 69 (14.06.21)
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000112144 - Fecha Acto: 09/03/2021
  Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3448 , F 4, S 8, H MU 31656, I/A 68 ( 2.03.21)
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000427086 - Fecha Acto: 03/12/2020
  Revocaciones. Apo.Sol.: ALFONSO MARIA RODRIGUEZ FRADE
  Nombramientos. Apo.Sol.: MANUEL RODRIGUEZ ANTON
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3448 , F 3, S 8, H MU 31656, I/A 67 (26.11.20)
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000417313 - Fecha Acto: 27/11/2020
  Nombramientos. Apo.Sol.: ALFONSO MARIA RODRIGUEZ FRADE
  Apo.Sol.: ANA ARANZAZU ZOTES GARCIA
  Apo.Sol.: ANGELA QUEVEDOCHAPERO
  Apo.Sol.: IÑIGO ELORZA MARTIN
  Fe de erratas: Al publicar la ins. 62 se omitieron cuatro apoderado solidarios: ALFONSOMARIA RODRIGUEZ FRADE, ANA ARANZAU ZOTES GARCIA, ANGELA QUEVEDO CHAPERO E IÑIGO ELORZA MARTIN
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3363 , F 56, S 8, H MU 31656, I/A 62 (12.06.20)
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000360789 - Fecha Acto: 23/10/2020
  Reelecciones. Adm. Mancom.: JACINTO PEREZ LOPEZ
  Adm. Mancom.: SANTIAGO MARTIN GOMEZ
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3448 , F 3, S 8, H MU31656, I/A 66 (16.10.20)
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000251602 - Fecha Acto: 03/08/2020
  Nombramientos. Apo.Sol.: GREGORIO RELAÑO COBIAN
  Apo.Sol.: MARGARITA ANDREA FERNANDEZ DE PRADA ALFIN
  Apo.Sol.: ISABELZARAGOZA DORR
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3448 , F 3, S 8, H MU 31656, I/A 65 (27.07.20)
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000191337 - Fecha Acto: 23/06/2020
  Nombramientos. Apo.Manc.: OSCAR FORTIS PITA
  Apo.Manc.: JACINTO PEREZ LOPEZ
  Apo.Manc.: JOSE ANTONIO CASTAÑO BAO
  Apo.Manc.: JULIO ARTIÑANOPASCUAL
  Apo.Manc.: SANTIAGO MARTIN GOMEZ
  Apo.Manc.: RAMON VIUDES SIMO
  Apo.Sol.: OSCAR FORTIS PITA
  Apo.Sol.: JACINTO PEREZ LOPEZ
  Apo.Sol.: JOSEANTONIO CASTAÑO BAO
  Apo.Sol.: JULIO ARTIÑANO PASCUAL
  Apo.Sol.: SANTIAGO MARTIN GOMEZ
  Apo.Sol.: RAMON VIUDES SIMO
  Apo.Sol.: JOSE MARIAMOLINA NUÑEZ LAGOS
  Apo.Sol.: RAFAEL URIBARRI MARBAN
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3437 , F 220, S 8, H MU 31656, I/A 64 (16.06.20)
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000188119 - Fecha Acto: 19/06/2020
  Nombramientos. Apo.Manc.: KOLDOBIKA CAMIRAGUA LARTATEGUI
  Apo.Manc.: RAMON JAVIER GARCIA ARRABAL
  Apo.Manc.: SANTIAGO MARTINGOMEZ
  Apo.Manc.: RAMON VIUDES SIMO
  Apo.Sol.: KOLDOBIKA CAMIRAGUA LARTATEGUI
  Apo.Sol.: RAMON JAVIER GARCIA ARRABAL
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3437 , F 220, S 8, H MU 31656, I/A 63 (12.06.20)
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000188118 - Fecha Acto: 19/06/2020
  Nombramientos. Apo.Manc.: ALVARO MURGA TOME
  Apo.Manc.: GERMAN MARTIN MANGAS
  Apo.Manc.: SANTIAGO MARTIN GOMEZ
  Apo.Manc.: RAMON VIUDESSIMO
  Apo.Sol.: ALVARO MURGA TOME
  Apo.Sol.: GERMAN MARTIN MANGAS
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3363 , F 56, S 8, H MU 31656, I/A 62(12.06.20)
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000188117 - Fecha Acto: 19/06/2020
  Nombramientos. Apo.Sol.: JACINTO PEREZ LOPEZ
  Apo.Sol.: SANTIAGO MARTIN GOMEZ
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3363 , F 56, S 8, H MU31656, I/A 61 (12.06.20)
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000188116 - Fecha Acto: 19/06/2020
  Nombramientos. Apo.Manc.: VERONICA VILLAR COPPOLA
  Apo.Manc.: VICTOR RODRIGUEZ DE BUEN
  Apo.Manc.: MANUEL BALLESTEROSBENEDITO
  Apo.Manc.: NAIARA MARKAIDA VALDES
  Apo.Manc.: RAUL MARTIN CHAMORRO
  Apo.Manc.: PILAR QUESADA SANTIAGO
  Apo.Manc.: SANTIAGO MARTINGOMEZ
  Apo.Manc.: RAMON VIUDES SIMO
  Apo.Sol.: VERONICA VILLAR COPPOLA
  Apo.Sol.: VICTOR RODRIGUEZ DE BUEN
  Apo.Sol.: MANUELBALLESTEROS BENEDITO
  Apo.Sol.: NAIARA MARKAIDA VALDES
  Apo.Sol.: RAUL MARTIN CHAMORRO
  Apo.Sol.: PILAR QUESADA SANTIAGO
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3363 , F 56, S 8, H MU 31656, I/A 60 (12.06.20).
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000121966 - Fecha Acto: 17/03/2020
  Revocaciones. Apo.Manc.: IGNACIO CANAL LOPEZ
  Apo.Manc.: JAVIER LAINEZ GUTIERREZ
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3363 , F 56, S 8, H MU31656, I/A 59 (10.03.20)
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000377265 - Fecha Acto: 02/09/2019
  Nombramientos. Apo.Sol.: JULIO ARTIÑANO PASCUAL
  Apo.Sol.: CARLOS GONZALEZ-COSTEA MARTINEZ
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3363 , F54, S 8, H MU 31656, I/A 58 (26.08.19)
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000064683 - Fecha Acto: 12/02/2019
  Revocaciones. Apo.Sol.: FELIX ROJO SEVILLANO
  Apo.Sol.: IDOIA MADURGA MAYOR
  Apo.Sol.: IÑIGO ALONSO RODRIGUEZ
  Apo.Sol.: MERCEDESZABALZA ESTEVEZ
  Apo.Sol.: JOSE RAMON SAENZ MANCEBO
  Apo.Sol.: CAROLINA DEBORA VARGAS MATO
  Apo.Sol.: GORKA ALVAREZ IBAÑEZ
  Apo.Sol.: FELIXROJO SEVILLANO
  Nombramientos. Apoderado: IBERDROLA GENERACION ESPAÑA SAU
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3103 , F 144, S8, H MU 31656, I/A 57 ( 5.02.19)
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000439661 - Fecha Acto: 02/11/2018
  Revocaciones. Apo.Sol.: JOSE LUIS JIMENEZ MARTINEZ
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3103 , F 142, S 8, H MU 31656, I/A 56 (26.10.18)
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000259854 - Fecha Acto: 20/06/2018
  Revocaciones. Apo.Manc.: JOSE MARIA MOLINA NUÑEZ LAGOS
  Apo.Manc.: RAFAEL URIBARRI MARBAN
  Apo.Sol.: FERNANDO JULIOARIAS COTERILLO
  Apo.Sol.: JOSE LUIS MIGOYA VARGAS
  Apo.Sol.: LUIS MALLO CAÑO
  Apo.Sol.: GERARDO CODES CALATRAVA
  Apo.Manc.: ANA MARIA ALCALDE OLARRA
  Apo.Manc.: ANA MARIA ALCALDE OLARRA
  Apo.Sol.: ANA MARIA ALCALDE OLARRA
  Apo.Manc.: MANUEL FOLLANASOTO
  Apo.Sol.: MANUEL FOLLANA SOTO
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3103 , F 142, S 8, H MU 31656, I/A 55 (13.06.18)
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000134299 - Fecha Acto: 22/03/2018
  Revocaciones. Apoderado: RICARDO ITURRIA MALFATTI
  Nombramientos. Apo.Sol.: ANTONIO GARCIA VALLEJO
  Apo.Sol.: PILARLOPEZ BECERRIL
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3103 , F 142, S 8, H MU 31656, I/A 54 (15.03.18)
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000134298 - Fecha Acto: 22/03/2018
  Nombramientos. Apo.Sol.: MIGUEL ANGEL MUÑOZ RODRIGUEZ
  Apo.Sol.: JUAN ANTONIO GONZALEZ RAMOS
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T3103 , F 142, S 8, H MU 31656, I/A 53 (15.03.18)
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000134297 - Fecha Acto: 22/03/2018
  Revocaciones. Apoderado: NOEMI SAINZ HERNANDEZ
  Nombramientos. Apo.Sol.: JOSE ANGEL FIGUEROA BAHILLO
  Apo.Sol.: ANAMARIA FRESNEDA PORTILLO
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3103 , F 142, S 8, H MU 31656, I/A 52 (15.03.18)
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000134296 - Fecha Acto: 22/03/2018
  Revocaciones. Apo.Sol.: ANGEL JESUS CHIARRI TOSCANO
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3103 , F 142, S 8, H MU 31656, I/A 51(15.03.18)
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000080759 - Fecha Acto: 19/02/2018
  Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3103 , F 142, S 8, H MU 31656, I/A 50 (12.02.18)
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000068229 - Fecha Acto: 10/02/2017
  Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3103 , F 141, S 8, H MU 31656, I/A 49 ( 3.02.17)
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000453919 - Fecha Acto: 11/11/2016
  Revocaciones. Apoderado: IBERDROLA GENERACION SA
  Nombramientos. Apoderado: IBERDROLA GENERACION ESPAÑASAU
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3103 , F 141, S 8, H MU 31656, I/A 48 ( 3.11.16)
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000417160 - Fecha Acto: 17/10/2016
  Revocaciones. Apoderado: IBERDROLA GENERACION ESPAÑA SAU
  Apoderado: IBERDROLA GENERACION ESPAÑA SAU
  Nombramientos. Apoderado: IBERDROLA GENERACION ESPAÑA SAU
  Apoderado: IBERDROLA GENERACION ESPAÑA SAU
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3103 , F 139, S 8, H MU 31656, I/A 47 ( 7.10.16)
 • ENERGYWORKS CARTAGENA SL -   Nº Acto: 000065077 - Fecha Acto: 12/02/2016
  Revocaciones. Apo.Sol.: CARLOS PRIMO TERROBA
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 3103 , F 139, S 8, H MU 31656, I/A 46 ( 5.02.16)

Ver más actos del borme

 • Cerrar
 • Informes Comerciales
 • Ranking empresas
 • Servicios
  • Tarificador descuento de pagarés
  • Empresas nuevas
  • Registro Mercantil
  • Calculadora IBAN
  • Ranking concursal
 • Licitaciones
 • Noticias
 • Opiniones
 • Acceso